Vícejazyčný terminologický glosář dramatických umění
Multilingual Terminological Glossary of Dramatic Arts
Glossaire terminologique multilingue des arts dramatiques
Mehrsprachiges terminologisches Glossar der dramatischen Künste
Многоязычный терминологический глоссарий драматического искусства
Glosario terminológico multilingüe de artes dramáticas

Zadejte e-mail JAMU:

Kabinet cizích jazyků, Divadelní fakulta JAMU
Department of Foreign Languages, Faculty of Theatre at JAMU
Département des langues étrangères, Faculté de théâtre JAMU
Abteilung für Fremdsprachen, Theaterfakultät JAMU
Кафедра иностранных языков Театрального факультета JAMU
Departamento de Lenguas Extranjeras, Facultad de Teatro JAMU

Testovací verze 0. 1/Trial version 0.1

Zveřejněné materiály jsou k dispozici pouze pro studijní a výzkumné účely akademické obce JAMU./Published materials are available only for the study and research purposes of the JAMU academic community.


Stanovené zadání projektu

Vícejazyčný terminologický glosář dramatických umění vznikl v rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245. Zadaným výstupem bylo 500 základních termínů a frází z oblasti dramatických umění vyučovaných na DF JAMU na úrovni český výraz – anglický výraz (oborové zařazení Herecká tvorba, Divadelní produkce).

Z technického hlediska bylo cílem projektu připravit:

a) elektronickou databázi ve formě metadatové struktury umožňující budoucí testování dalších lexikografických funkcí, jako jsou rozšíření glosáře o další jazyky a potenciální testování struktury hesla (oborové zařazení, definice, hyperonyma, hyponyma, synonyma, antonyma, styl, frazeologismy atd.)

b) platformu pro implantaci multimediálních formátů (hyperlinkové propojení s relevantními odbornými zdroji v internetové síti a s Informačním systémem JAMU)

Obsah současné výstupní verze

Stanovené cíle byly výrazně překonány. Prototyp glosáře již ve své nynější, akademické obci otevřené testovací verzi obsahuje více hesel z většího počtu oborů, než kolik bylo původně stanoveno (přes 700). Některá hesla jsou obohacena o vícejazyčné ekvivalenty, české nebo anglické definice a další lexikografické údaje. Glosář dále obsahuje anglické frazeologismy a kolokace na rozhraní obecného a odborného jazyka, desítky odkazů na YouTube, v nichž je za využití dramatické pedagogiky v několikaminutových skečích členů různých anglo-amerických divadel ilustrováno základní lexikum dramatických oborů nebo jsou uvedena krátká interview se zaměstnanci divadel, stručně charakterizujících svá povolání.

Shakespearovské idiomy a kolokace

V glosáři se nachází 20 idiomatických výrazů ze Shakespearových her, které se staly součástí obecné angličtiny a které jsou metadatově propojeny s dvaceti lekcemi internetového videokurzu BBC Shakespeare speaks, jenž sám o sobě představuje samostatnou a inspirativní učební pomůcku zaměřenou na kolokace a idiomy v angličtině.

Klíčové pojmy Vachtangovské a Stanislavského školy

V neposlední řadě nabízí glosář malou „výzkumnou exkurzi“ do ruského jazyka, a to prostřednictvím asi 50 klíčových výrazů Vachtangovské a Stanislavského herecké školy, jak je uvádí skripta doc. Riegra Vachtangovská škola. Některé z těchto výrazů jsou doplněny několikaminutovými audionahrávkami Stanislavského myšlenek v ruském jazyce, které šířeji reflektují uvedené výrazy. Právě zde se také ukazuje jeden ze směrů možného budoucího využití glosáře: např. v rámci interdisciplinární spolupráce s Ateliérem činoherního herectví doc. Riegra by bylo možné se zaměřit na výzkum harmonizace českých, ruských a anglických odborných termínů Stanislavského školy i na relevanci některých českých (i anglických) ekvivalentů, které pocházejí z padesátých let minulého století, a jsou tudíž dnes zastaralé, popř. byly vytvořeny a zamýšleny pouze jako pracovní překlad pro interní potřebu pedagoga.

Spolupráce s doktorandy

Nabízí se možnost, aby k obsahu databáze přispívali i doktorandi, kteří v rámci zkoušky z anglického jazyka odevzdávají společně s písemnou prezentací doktorského projektu i česko-anglický glosář odborných termínů se stručnou definicí v češtině i angličtině.

Český divadelní slang a žargon

Jistým „lexikografickým zpestřením“ je i zařazení některých starších výrazů z českého divadelního slangu, etymologicky vycházejících převážně z německého jazyka a uplatnitelných při výuce němčiny.

Potenciální směry dalšího využití

Další využití tohoto e-learningového nástroje by tedy mohlo být jak „mnohoúrovňové“, tak víceúčelové a interdisciplinární. Nyní je k dispozici jako:

a) učební pomůcka/glosář určený pro výuku cizích jazyků a sloužící jak studentské, tak pedagogické obci JAMU,

b) databáze/úložiště odborné terminologie pro vyučující cizích jazyků.

Budou-li k tomu podmínky, může být v budoucnu tento rozměr udržován a rozvíjen. V interdisciplinárním kontextu by se glosář mohl stát „procesuálním nástrojem“ sloužícím k odborné spolupráci při tvorbě propracovanějších hesel, přímo odkazujících na studijní materiály pedagogů příslušných oborů. Glosář by tak mohl přispět k propojení mezi cizojazyčnou výukou a výukou odborných předmětů. To by vedlo k podpoře cizojazyčných kompetencí studentů v oblasti teoretické reflexe jejich vlastních praktických uměleckých oborů. Z didaktického hlediska by se mohlo jednat o efektivní kombinaci synchronního a asynchronního typu kontaktní i distanční výuky, což je důležitý aspekt pro volbu individuálnějšího výukového tempa v prostředí umělecké školy i výrazná pomůcka v podmínkách „epidemiologické nejistoty“ v oblasti školství. Potenciální využití a rozvíjení slovníkové databáze by se mělo odvíjet ve směru, který nebude pouze imitovat již vytvořené internetové slovníkové zdroje. Využití i zdokonalování tohoto nástroje by se mělo orientovat na ty oblasti rozvoje a výzkumu, které nejsou ve sféře dramatických umění ještě zcela zmapované. Myslitelná je i spolupráce s Hudební fakultou.

Zpětná vazba

Jak bylo řečeno v úvodu, glosář se nyní nachází ve stavu testování a jako takový nese vlastnosti prototypu. Vytváření obsahu databáze je navíc dílem navýsost procesuálním a do určité míry „aproximativním“: ověřování zdrojů a rozhodování o tom, jak v postmoderních podmínkách „ontologické i sémantické fluidity“ přeložit problematické či dosud nekodifikované odborné termíny, je procesem nesmírně obtížným. I vysoce specializovaní odborníci dospívají v této oblasti k odlišným závěrům. Z toho všeho vyplývá, že se při tvorbě databáze není možno vyhnout různým druhům chyb. Na místě je tedy žádost o velkodušnost a toleranci ze strany uživatelů i ze strany samotných tvůrců glosáře. Některé chyby a omyly se mohou též do databáze vloudit díky „lidskému faktoru“: neúplné znalosti specializovaného dramatického oboru, únavě, mechanickému přehmatu apod. Pokud by uživatel narazil na hrubé chyby či evidentní omyly jakéhokoliv charakteru, ať se laskavě obrátí na pala@jamu.cz. Zpětná vazba, podněty a připomínky jsou vítány.

Poděkování

Závěrem je třeba vyslovit poděkování těmto kolegům:

RNDr. Adamu Rambouskovi, externímu vědeckovýzkumnému IT odborníkovi z Centra zpracování přirozeného jazyka FI MU, který na lexikografické platformě Lexonomy.eu naprogramoval elektronický formát glosáře a který ho za neustálých konzultací testuje a dolaďuje;

Doc. Lukáši Riegrovi, vedoucímu jednoho z ateliérů činoherního herectví, který v rámci interdisciplinární spolupráce poskytl své výukové materiály a česko-ruský slovníček pro účely tvorby a testování hesel obsahujících klíčové pojmy Vachtangovské a Stanislavského školy, jakož i svůj čas pro odborné konzultace;

Adrianu Hundhausenovi, jenž z různých zdrojů vybral či nechal vybrat přibližně 1200 anglicko-českých výrazů z oblasti dramatických umění (cca 100 výrazů pro každý obor), které budou postupně též ukládány do databáze k potenciálnímu zpracování.

Mgr. Karel Pala

koordinátor „interního projektu“ Kabinetu cizích jazyků Vícejazyčný terminologický glosář dramatických umění