DEB: Nový encyklopedický slovník češtiny online
Email: deb@aurora.fi.muni.cz    english

Nový encyklopedický slovník češtiny online

Navazuje na Encyklopedický slovník češtiny (2002), celkově je však rozsáhlejší. Čítá cca 1 600 hesel vysvětlujících přes 5 000 lingvistických termínů.

Podobně jako encyklopedie se tento slovník snaží zevrubně představit téma, kterému se věnuje. V tomto případě českému jazyku. Zabývá se otázkami bohemistiky, ale i filologie, případně jiných disciplín, jako je například fonetika. Pokouší se shrnout a srozumitelně vyložit strukturu, fungování a vývoj češtiny. Vychází z koncepcí českých i mezinárodních. Reflektuje přitom, kam domácí i zahraniční jazykověda dospěla a jaký měla přínos ve světě. Jsou zde zahrnuta také hesla z relativně nových oborů, jako jsou například počítačová lingvistika, kvantitativní lingvistika, kognitivní lingvistika a další.

Slovník si všímá jak mluvené, tak psané formy češtiny a jejích variant. Hesla jsou doplněna také audiovizuálními záznamy (videa znakového jazyka, nahrávky nářečí apod.).

I když se slovník tváří velmi odborně, nemusí být určen pouze specialistům. Je otevřen všem zájemcům o češtinu a jazyk obecně. Právě za tímto účelem jsou jednotlivá hesla tam, kde je to smysluplné, koncipována ve dvou úrovních – základní a rozšiřující.

Slovník vznikl v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Elektronickou verzi vytvořil tým Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Jelikož bylo třeba odvést mnoho práce (správu všech hesel, software pro editaci, korektury, přípravu pro tisk atd.), podílelo se na slovníku celkem 190 autorů z celého světa.

Nový encyklopedický slovník je dokončen a v současné době se připravuje k vydání. Jeho webová verze je volně dostupná na zde.


...
...