DEB: Praled
Email: deb@aurora.fi.muni.cz    english

Praled - Lexikální databáze češtiny

Databáze Praled vznikla na základě požadavku shromáždit lexikální zásobu českého jazyka počátku 21. století. Jde o databázi slov a sousloví, ale také frazémů, zkratek, značek a vlastních jmen. Je dílem lexikografů z ÚJČ AV ČR, v. v. i.

Hesla jsou doprovázena základními údaji jako je například slovnědruhová a gramatická charakteristika. Dále se člení na jednotlivé významy, ke kterým nabízí výklad. Tato databáze nemá za úkol sloužit samostatně. Naopak jejím hlavním cílem je vytvořit základ pro nový výkladový slovník, a poskytnout tak komplexní popis slovní zásoby současné češtiny.

Jako zdroje těchto dat posloužili například korpusy, elektronické slovníky, word sketches, morfologický analyzátor atp. Jedná se o obrovský objem dat, který slouží především pro lexikografii či další vědecké účely.

Na počítačovém zpracování dat a jejich grafické úpravě se podílel tým Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Databáze nebude veřejně zpřístupněna do té doby, než dojde k jejímu zpracování pro plánované slovníkové výstupy.

Demoverze

Veřejná je pouze demoverze zde.

Pokud vás zajímá, které pojmy jsou v této verzi zahrnuty, stačí zadat speciální znak (*) pro odkrytí všech hesel.

Přihlašovací jméno a heslo: demo